Forbrugervalg

Forbrugervalg 2017

Fanø Vand A/S skal inden 31. december 2017 have valgt 3 repræsentanter og op til 10 suppleanter til bestyrelsen. Det er forbrugerne der skal vælge de nye medlemmer – det vil sige vores vand- og spildevandskunder.
Selskabet ledes af en bestyrelse på 3-7 medlemmer, hvoraf generalforsamlingen, på Byrådets vegne udpeger 3-5 medlemmer og de tilsluttede forbrugere vælger 3 medlemmer.

Bestyrelsens rettigheder, opgaver, pligter og ansvar er fastsat i vedtægterne for Fanø Vand A/S og i selskabslovgivningen. Bestyrelsesmedlemmerne skal:

• Varetage selskabets interesser
• Varetage den overordnede og strategiske ledelse og sikre en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed
• I det omfang det er i overensstemmelse med selskabsloven, kan bestyrelsen løbende orientere generalforsamlingen om forhold der er af væsentlig økonomisk      eller politisk betydning
• Påse, at bogføringen og regnskabsaflæggelsen sker tilfredsstillende og fremlægge budgetter og regnskaber for generalforsamlingen
• Påse, at der etableres procedurer for risikostyring og interne kontroller.
• Påse, at bestyrelsen løbende modtager fornøden information om selskabets finansielle forhold
• Påse, at direktionen udøver sit hverv på en behørig måde og efter bestyrelsens retningslinjer
• Påse, at kapitalberedskabet til enhver tid er forsvarligt, herunder at der er tilstrækkelig likviditet til at opfylde selskabets nuværende og fremtidige forpligtelser
• Afstå fra at deltage i behandling af sager, hvori vedkommende har en særinteresse (habilitet)
• Iagttage tavshedspligt om sin viden fra bestyrelsesarbejdet

Det enkelte bestyrelsesmedlem kan blive erstatningsansvarlig for tab, som bestyrelsens arbejde eller undladelser påfører selskabet eller andre, hvis bestyrelsen ikke varetager sine opgaver forsvarligt. Der er tegnet bestyrelsesansvarsforsikring for visse ansvarspådragende handlinger i bestyrelsen.

Har du interesse i at indtræde som bestyrelsesmedlem i Fanø Vand A/S, kan du fra 2. oktober – 15. oktober 2017 anmelde dit kandidatur til valget.

Når du anmeldelser dit kandidatur har du samtidig skrevet under på, at du har været bekendt med ovenstående, Bekendtgørelse om forbrugerindflydelse i vandselskaber samt Vedtægter 2013

Anmeldelsesperioden er nu afsluttet.

Selve valget foregår elektronisk i perioden fra 1. – 8. december 2017.
Link til stemmeafgivelse vil blive aktiveret når valgperioden starter.

Valgregulativ 2017

 

Forbrugervalg 2013

I henhold til Bekendtgørelse om forbrugerindflydelse i vandselskabet blev der i perioden 2. – 9. december 2013 afholdt forbrugervalg til bestyrelsen for Fanø Vand A/S.

Valgrapport 2013