Nyheder/Meddelelser

I perioden 13. marts 2019 – 1. maj 2019 er administrationen lukket for personlige henvendelser.

Alt kontakt kan ske via mail sb@fanoevand.dk eller pr. telefon 2445 0088 i åbningstiden man-fredag 9.00 – 12.00. Onsdag er administrationen lukket.

 

Nyt vandregulativ

Takster gældende for 2019

Byrådet har på sit møde i november godkendt nyt Vandregulativ for Fanø Kommune samt takstblade for vand og spildevand, herunder for tømningsordningen. Det nye vandregulativ og takstbladene træder i kraft pr. 1. januar 2019.

Den væsentligste ændring i vandregulativet vedrører ansvaret for brud på stikledninger. Stikledningen går fra hovedvandledningen – der ligger i offentlig vej – til ejendommens vandsystem. Hidtil har det været sådan, at ejendommens ejer har været ansvarlig for brud på hele stikledningen, både den del der ligger i offentlig vej og den del der ligger på privat grund. I fremtiden er ejeren alene ansvarlig for brud på den del af stikledningen, der ligger på privat grund. De fleste ledningsbrud sker på den del der ligger i offentlig vej, og det har ofte givet en økonomisk overraskelse når forbrugeren er blevet præsenteret for en regning for reparation, især fordi det ikke har været muligt at forsikre denne del af stikledningen. Med det nye regulativ er det Fanø Vand der bærer risikoen for brud på stikledningen ind til skelgrænsen.

Vand- og spildevandstaksterne er underkastet priskontrol fra Forsyningssekretariatet. Forsyningssekretariatet udmelder årligt en indtægtsramme, som selskaberne skal holde sig inden for når taksterne fastlægges. Rammen fastlægges så selskaberne har økonomisk mulighed for at drive og vedligeholde sine anlæg. Hvis rammen ikke udnyttes, kan det på sigt blive vanskeligt at opretholde driften. Det gælder derfor om at komme så tæt på den udmeldte ramme som muligt, hvis det langsigtede mål om stabil forsyning skal nås.

Det er Fanø Vands politik at holde så stabile takster som muligt, men der vil være variationer fra år til år som følge af svingninger i vandforbruget. Sådanne variationer skaber underdækning eller overdækning i forhold til de udmeldte indtægtsrammer og dermed behov for at justere taksterne i det efterfølgende år. De væsentligste ændringer i taksterne for 2019 er:

For vand sker der en forhøjelse med godt 215,- kr af abonnementsbidraget (det faste bidrag) som følge af ovennævnte forhold om stikledninger mens den variable afgift pr. kubikmeter er uændret.

For spildevand sker der en forhøjelse af den variable afgift pr. kubikmeter fra 42,- til 46,-

Øvrige takster, herunder takster for tømningsordningen, er alene pristalsreguleret.

De nye takstblade kan findes her på hjemmesiden under Priser. Det nye vandregulativ findes under Vand.